•  Konkurs Młodego Fotografa Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
 •  Konkurs Młodego Fotografa Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
 •  Konkurs Młodego Fotografa Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
 •  Konkurs Młodego Fotografa Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
Polecaj nas:

Konkurs Młodego Fotografa

Z powodu braku zgłoszeń konkurs „Młodego Fotografa” zostaje odwołany.

Stowarzyszenie
„Pysząca – razem i dla wszystkich”

ogłasza konkurs dla młodych foto-amatorów

12 tur, 12 zwycięskich zdjęć, 12 atrakcyjnych nagród

Wyniki

 

Regulamin konkursu fotograficznego dla młodych foto-amatorów

I. Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Pysząca – razem i dla wszystkich”.
 2. Celem przyświecającym konkursowi jest upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki oraz ukazanie piękna wsi Pysząca.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do lat 15.
 4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 II. Przepisy dotyczące prac

 1. Konkurs podzielony jest na 12 tur. Tura kończy się wraz z końcem każdego miesiąca trwania Konkursu.
 2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 fotografię w danym miesiącu. W przypadku przesłania większej ilości zdjęć, w konkursie bierze udział pierwsze nadesłane zdjęcie.
 3. Zdjęcie musi przedstawiać wieś Pyszącą oraz musi być zrobione w miesiącu, w którym zostaje zgłoszone na Konkurs.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej.
 5. Zdjęcia mogą być zgłaszane do końca każdego miesiąca, poprzez e-mail (konkurs-foto@pyszaca.srem.pl) lub przez dostarczenie ich na nośnikach cyfrowych do sklepu w Pyszącej.
 6. Do zdjęć powinny być załączone imię i nazwisko, a także data urodzenia autora zdjęcia.
 7. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
 9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac dyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
 10. Konkurs trwa od 01.12.2011 do 30.11.2012 r.
 11. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 12. Prace złożone na Konkurs nie będą zwracane autorom.
 13. Osoba wykonująca zdjęcie bierze na siebie odpowiedzialność za zgodę osoby znajdującej się na nim.
 14. Organizator powołuje jury Konkursu.
 15. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc exaequo.
 16. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora osobiście.
 17. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi do 15 dnia każdego miesiąca.
 18. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje Organizator i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, pomiędzy kolejnymi turami Konkursu.

III. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora)  nadesłanych na Konkurs w różnych miejscach.

Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach.

Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie.