•   KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE „PYSZĄCA – RAZEM I DLA WSZYSTKICH” Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
  •   KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE „PYSZĄCA – RAZEM I DLA WSZYSTKICH” Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
  •   KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE „PYSZĄCA – RAZEM I DLA WSZYSTKICH” Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
  •   KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE „PYSZĄCA – RAZEM I DLA WSZYSTKICH” Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
Polecaj nas:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE „PYSZĄCA – RAZEM I DLA WSZYSTKICH”

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE „PYSZĄCA – RAZEM I DLA WSZYSTKICH”z siedzibą w Pyszącej (63-100) przy ul. Wierzbowej 17.
2) Nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych proszę kierować się do Prezesa Stowarzyszenia lub pod email: stowarzyszenie@pyszaca.srem.pl
3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem porozumienia będą przetwarzane w następujących celach:
– związanych z realizacją działań statutowych Stowarzyszenia.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niektórych działań Stowarzyszenia.
6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
– organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.
9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
– żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
– przenoszenia swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zgoda RODO (PDF)