•  Statut Stowarzyszenia Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
 •  Statut Stowarzyszenia Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
 •  Statut Stowarzyszenia Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
 •  Statut Stowarzyszenia Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
Polecaj nas:

Statut Stowarzyszenia

Statut do pobrania w formacie PDF, dostępny jest tutaj PDF.

Tekst jednolity z dnia 6 października 2011 roku:

STATUT STOWARZYSZENIA
PYSZĄCA – RAZEM I DLA WSZYSTKICH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „PYSZĄCA – RAZEM I DLA WSZYSTKICH”.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Województwa Wielkopolskiego.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może  również prowadzić  działalność na terenie całego obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami kraju.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenie jest wieś Pysząca.

§ 4.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 5.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich  spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników  lub powierzać wykonywanie niektórych czynności na podstawie umów  cywilno- prawnych.

Rozdział 2

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Pomoc mieszkańcom wsi w poprawnie jakości życia w następujących obszarach: kultura, edukacja, sport, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, prawa człowieka, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna, aktywizacja zawodowa.
  2. Wszechstronny rozwój wsi.
  3. Integracja i pobudzenie aktywności społeczności lokalnej.
  4. Współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą..
  5. Wspieranie działań na rzecz tworzenia  nowych, pozarolniczych miejsc pracy.
  6. Kreowanie i propagowanie wizerunku polskiej wsi pod względem kulturowym oraz  tradycji ludowych.
  7. Wspieranie dobroczynności i wolontariatu.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

  1. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój wsi.
  2. Umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w zajęciach artystycznych, sportowych, edukacyjnych, kulturalnych.
  3. Podejmowanie działań mających na celu zwalczanie bezrobocia na obszarach wiejskich i  prowadzenie działalności oświatowej.
  4. Organizowanie pomocy prawnej, terapeutycznej i innej.
  5. Organizowanie imprez promujących wieś, dorobek jej mieszkańców oraz integrujących społeczność lokalną.
  6. Podejmowanie inicjatyw na rzecz  zmniejszenia bezrobocia wśród mieszkańców wsi.
  7. Prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej i wydawniczej.
  8. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację celów statutowych.
  9. Ścisłą współpracę z władzami samorządowymi i państwowymi zainteresowanymi rozwojem aktywności terenów wiejskich.
  10. Stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji celów statutowych.

Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.

§ 10.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność czynności prawnych,  nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, a także osobaprawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub ma inne względem niego zasługi.

§ 11.

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez zainteresowaną osobę  i pisemnej rekomendacji przynajmniej jednego z członków Stowarzyszenia. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia powinien być rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków  na wniosek Zarządu.
 3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 12.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

  1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,
  2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  3. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
  4. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji o sposobie ich załatwienia oraz oceniać działalność władz Stowarzyszenia,
  5. otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych zadań,
  6. korzystać z urządzeń Stowarzyszenia,
  7. korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia,
  8. udzielać rekomendacji nowo wstępującym członkom Stowarzyszenia.

§ 13.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

  1. troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
  3. przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  4. opłacać regularnie składki,
  5. niepodejmowania konkurencyjnej działalności względem Stowarzyszenia.

 

§ 14.

 1. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego,  z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im wyłącznie  głos doradczy.
 2. Członkowie wspierający udzielają Stowarzyszeniu pomocy w realizacji jego zadań statutowych i są zobowiązani do przestrzegana  postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Członek wspierający Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15.

 1. Osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu nadaje godność członka honorowego.
 2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego,  z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje mu  wyłącznie głos doradczy.
 3. Członkowie honorowi udzielają Stowarzyszeniu pomocy w realizacji jego zadań statutowych i są zobowiązani do przestrzegania  postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 16.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
  1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  2. wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,
  3. wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka postanowień Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, a w przypadku członków zwyczajnych także w przypadku niepłacenia składek członkowskich lub nieuczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków przez okres dłuższy niż jeden rok..
 3. Uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Uchwała o wykluczeniu musi zawierać uzasadnienie wskazujące przyczyny wykluczenia. Od uchwały  o wykluczeniu członek może  odwołać się do Walnego Zebrania Członków  w  terminie 30 dni od  dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

Postanowienia Ogólne

§ 17.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami władz w głosowaniu jawnym.
 4. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

§ 18.

 1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  1. upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w §17 ust. 2  uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok działalności, z zastrzeżeniem ust.2.
  2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  3. pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,
  4. odwołania przed upływem kadencji przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 2/3 całkowitej liczby członków Stowarzyszenia.
 2. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu  lub  Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w § 18 ust. 1 lit.  a członkowie dotychczasowego  Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
 3. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia. W razie niedokonania wyboru nowych władz w terminie określonym  powyżej na każdym z członków Stowarzyszenia ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie organu nadzorującego działalność Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków

§ 19.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
  4. wybór  i odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
  5. uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia,
  6. rozstrzyganie odwołań od uchwał o skreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym w §16 ust. 3,
  7. określenie wysokości składki członkowskiej,
  8. dokonywanie zmian w Statucie,
  9. podejmowania  uchwały w przedmiocie  rozwiązania  Stowarzyszenia,
  10. podejmowania  decyzji w innych  sprawach nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 20.

 1. Po zarejestrowaniu Stowarzyszenia Komitet Założycielski zwołuje pierwsze inauguracyjne Walne Zebranie Członków, na którym zostanie wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna na pierwszą kadencję.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd. Przedmiotem obrad są w szczególności sprawy wymienione  w § 19 ust. 2  lit.  a, b, c, d.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
 4. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w §16 ust. 3, a także w celu uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia  w terminie 30 dni od dnia w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania lub zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia.
 5. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy:
  1. Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie  30 dni od upływu roku od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  2. Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie  30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w §20 ust. 3 lit.  b i c,
  3. Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach i terminie określonym w §20 ust. 4.
 6. Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia na piśmie o jego terminie i proponowanym porządku obrad nie później 14 dni przed tym terminem.
 7. Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§ 21.

 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków, z zastrzeżeniem  §21 ust. 2 Statutu.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje bezwzględną większością głosów w  obecności co najmniej połowy liczby członków. Bezwzględna większość głosów oznacza, że głosów  za jest więcej niż głosów  przeciwnych i wstrzymujących się.
 3. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w §21 ust. 2 z powodu braku wymaganego kworum, kolejne  Walne Zebranie Członków zwołuje się w w terminie 30 dni. Na kolejnym zebraniu uchwały mogą być podjęte  bezwzględną większością głosów niezależnie od liczby obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 22.

 Zarząd składa się z 5 członków : prezesa,  sekretarza, skarbnika oraz dwóch członków.

§ 23.

Do kompetencji Zarządu należy:

  1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  4. przyjmowanie i skreślanie z listy członków,
  5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  6. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
  7. podejmowanie decyzji w innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu.

§ 24.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów  w  obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równej liczby  głosów decyduje głos prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos skarbnika.

Komisja Rewizyjna

§ 25.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna  na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i sekretarza.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

§26.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
  2. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
  3. kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd,
  4. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
  5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w §20 ust. 5.

§ 27.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w  obecności co najmniej połowy liczby jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos sekretarza.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 28.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

  1. wpływów ze składek członkowskich;
  2. wpływów z darowizn, spadków i zapisów;
  3. wpływów z dotacji;
  4. wpływów z działalności statutowej;
  5. ofiarności publicznej;
  6. dochodów z majątku Stowarzyszenia;
  7. innych źródeł.

§ 29.

Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli, w tym w zakresie zobowiązań majątkowych  oraz   podpisywania dokumentów   konieczne jest współdziałanie  dwóch  członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział 7

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30.

W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia wyznacza się spośród członków Stowarzyszenia likwidatora oraz określa sposób likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.