•   Dane statystyczne Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
  •   Dane statystyczne Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
  •   Dane statystyczne Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
  •   Dane statystyczne Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
Polecaj nas:

Dane statystyczne

Powierzchnia

Gmina Śrem obejmuje swoją powierzchnią 205, 83 km2, z czego 3/4 powierzchni stanowią użytki rolne, w których dominują grunty orne. Na terenie miejskim zdecydowaną większość stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane.

Wykaz użytków: Powierzchnia (ha):
Tereny mieszkaniowe i zurbanizowane 25.6415
Sady 8.2515
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 1.2675
Drogi 29.0297
Tereny kolejowe 6.5906
Tereny różne 0.0002
Lasy 8.7943
Grunty zadrzewione i zakrzewione 0
Łąki trwałe 60.5814
Nieużytki 4.4098
Pastwiska trwałe 9.9533
Grunty orne 626.7903
Grunty pod wodami 5.899
Kopalne 7.4047
Razem: 794.61
Wykaz użytków gruntowych w obrębie sołectwa Pysząca, źródło: Urząd Miejski w Śremie

Liczba ludności

Gminę Śrem zamieszkuje 41 130 (dane na 1 czerwca 2010 r.) osób, z czego 25 % to mieszkańcy terenów wiejskich. W strukturze demograficznej gminy dominują kobiety (51,49%), jednak mężczyźni dominują w młodszych grupach wiekowych.

Wiek od 0 – 19 lat Wiek od 20 – 65 lat dotyczy mężczyzn Wiek od 20 – 60 lat dotyczy kobiet Wiek powyżej 65 lat dotyczy mężczyzn Wiek powyżej 60 lat dotyczy kobiet
M K
69 62 179 156 25 53

Razem: 544

Statystyka stałych mieszkańców miejscowości Pysząca wg wieku i płci, źródło: Urząd Miejski w Śremie (stan na 19.07.2010)

 

Jednostka samorządu terytorialnego Liczba osób bezrobotnych (ogółem) Liczba kobiet bezrobotnych
Powiat Śremski 2218 1127
Gmina Brodnica 161 92
Gmina Dolsk 216 104
Gmina Książ Wielkopolski 349 197
Gmina Śrem 1492 734
Informacje odnośnie bezrobocia, źródło: PUP w Śremie (stan na 31.05.2010)

Dziedzictwo kulturowe

Obiektem wartym zainteresowania w Pyszącej jest wiatrak koźlak z 1816 r., zabytek znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków. Niestety, wraz z upływem lat, wiatrak niszczeje – w ostatnich latach, wskutek silnych wiatrów, uszkodzeniu uległ dach wiatraka.

Lp. Obiekt Czas powstania
1. Młyn XIX/XX wiek
2. Dom nr 70 1905 r.
3. Dom nr 82 1910 r.
4. Dom nr 66 1913 r.
5. Dom nr 52 1929 r.
6. Dom nr 1 I ćw. XX w.
7. Wiatrak koźlak 1816 r.
Wykaz zabytków architektury na terenie wsi Pysząca, źródło: http://sremum.bip.e-zeto.com/public/?id=49009